top of page

קידום תח״צ בחברה הערבית

עודכן: 30 בספט׳ 2021מרבית היישובים הערביים בישראל, סובלים משירות לקוי של התחבורה הציבורית ביחס למרבית הערים היהודיות. לכך השפעה רבה על נגישות הציבור הערבי לתעסוקה והשכלה.


אנו ב-15 דקות, שמנו לנו למטרה לפעול לשיפור התחבורה הציבורית בערים הערביות למען הנגשת אפשרויות התעסוקה, הלימודים והשירותים שונים. אנו מאמינים כי שיפור התחבורה הציבורית ישפר את המצב הסוציו-אקונומי בערים אלו ויביא שגשוג לערים הערביות.


בין הפעילויות שלנו:

  • פעילות לשיפור התחבורה הציבורית בערים: נצרת, טייבה וקלנסוואה. אנו שואפים להרחיב את פעילותינו לערים ערביות נוספות.

  • יצירת לחץ על משרד התחבורה לתרגם לערבית את דף הגשת התלונה על שירותי התחבורה הציבורית באתר משרד התחבורה.

  • אנו פועלים לפרסם את מדריך האקטיביזם שלנו בשפה הערבית ונפיץ אותו לתושבים, לטובת הרחבת הפעילות לכל מי שחפץ בכך.


תגובות


bottom of page