top of page

ניתוח מצב התחבורה בישראל

בדצמבר 2018 השיקו נחמן שלף ושקד קאופמן סט כלים בשם Transit Analyst Israel - 'מנתח תחבורה לישראל', שמנתח את נתוני התחבורה הציבורית ברחבי הארץ.

כלים אלו מספקים ניתוח מידע תחבורתי מעודכן ומאפשרים לקבל החלטות מושכלות בנוגע לתכנון תחבורתי נכון, וכן מספקים תשובות לשאלות שונות לגבי פריסת תחבורה ציבורית, השקעה פר-תושב, קווים תדירים, הזדמנויות נגישות מכתובת נבחרת ועוד.

בכלים זה ניתן למצוא מדדים שונים המוצגים על פני מפות אינטראקטיביות: מדד עוצמת תח"צ לפי מיקום / ביישוב / בין יישובים / נסיעות תח"צ ליום ביישוב / תדירות בשעת שיא ברחובות נבחרים ועוד.

כלי ניתוח התחבורה פותח על ידי נחמן שלף בשיתוף עמותת מרחב

bottom of page