top of page

קידום רשויות מטרופוליניות

עודכן: 20 בפבר׳ 2023

בכדי לצאת מהפקקים ולהקל על בעיית הגודש בכבישים, קיים פתרון העומד בפני המדינה ומונהג כבר שנים במדינות רבות בעולם: הקמת רשויות מטרופוליניות. במקום שליטה ריכוזית של המדינה בתחום התחבורה הציבורית - העברת הסמכויות לרשויות המקומיות.בישראל הפקוקה, ניהול תחבורתי ברמה הארצית אינו מיטבי בשל מגוון גדול מדי של אתגרים. לרוב הפתרונות אינם מותאמים פרטנית למאפייני המטרופולין.

מצד שני, ניהול תנועה ברמה המקומית בלבד טומן בחובו היעדר סנכרון בין רשויות שונות וחוסר רציפות בהתנהלות, על אף שרבות מהדרכים הן משותפות. ועל כן הרשות המטרופולינית היא, הפתרון המאפשר ניהול ותכנון תחבורתי אופטימלי.


בעוד ניהול תנועה מטרופוליני מקובל מאוד בעולם, בישראל - על אף שנושא זה נמצא על שולחן הדיונים כבר שנים ארוכות ואף זכה להתייחסות משמעותית בוועדות סדן וטרכטנברג - הסחבת נמשכת ומצב התחבורה בישראל הולך ומחמיר.


קידום פתרון הרשויות המטרופוליניות כולל:איפה זה עומד היום?


בתקופת כהונתה של שרת התחבורה לשעבר ח"כ מרב מיכאלי, בקיץ 2021, נגנזה תכנית הרשויות המטרופוליניות וזאת בשל מאבקי כוח ומלחמות אגו בין משרד התחבורה והאוצר, ונציגי הרשות.


בחודש ינואר 2023 פורסמה טיוטת חוק ההסדרים, הכוללת את הקמת הרשויות המטרופוליניות כרכיב מרכזי לשיפור התחבורה הציבורית בישראל. על פי ההצעה, התחבורה הציבורית בישראל תנוהל ברמת המטרופולין ויוקמו ארבע רשויות - תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע. ההצעה גם כוללת את פירוט הסמכויות שיוקנו לרשויות התחבורה הללו ואת יחסי הכוחות בין הערים והמועצות השונות בתוך הרשות.


אולם משרד התחבורה, בראשותה של שרת התחבורה החדשה ח"כ מירי רגב, מתנגד למהלך.


נכון לחודש פברואר 2023 המלצות אלו טרם יושמו.

מה אנחנו עושים בעניין?


אנו ב-'15 דקות' עוקבים אחר ביצוע החלטה זו ונסייע ככל הניתן בקידומה. אנו פועלים ברמת הלובי הארצי והאזורי - מול משרד התחבורה, האוצר והרשויות המקומיות, וכן מול חברי הכנסת הרלוונטים.


מול הרשויות המקומיות - אנו פועלים לחיזוק הכח המקצועי ברשויות המקומיות וקידום שיח עמיתים, אשר כוללים הקמת קהילת ממוני תח"צ בגוש דן עם קבוצת ווטסאפ פעילה ובניית הכשרה מקצועית לגורמים אלו, וכן מפגשי שולחן עגול בשת"פ עם משרד התחבורה לממוני תח"צ בנושא שיתופי פעולה אזוריים וייצוג ציבור מיטבי. מול משרד התחבורה - אנו פועלים ליצירת קונצזוס לגבי נחיצות רשויות מטרופוליניות באמצעות ייזום פגישות לובי סדירות עם נציגי אגף תשתיות והרשות הארצית לתח"צ וסיוע למשרד התחבורה בגישור על פערים מול הרשויות המקומיות השונות ונתיבי איילון.


אנו ממשיכים לקדם את הנושא כל העת באמצעי התקשורת והרשתות החברתיות.

Comments


bottom of page